Personuppgiftspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har denna dataskyddstext upprättats för att visa hur Ecoklimat Norden AB behandlar de personuppgifter som vi sparar om dig hos oss.

I den här texten beskrivs hur Ecoklimat Norden AB arbetar för att skydda dina personuppgifter och upprätthålla din personliga integritet. Personuppgifter är allt som kan kopplas till en specifik individ till exempel namn och kontaktuppgifter. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Ecoklimat Norden AB åtar sig att behandla dina personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddsregler och interna riktlinjer

Det är till dataskyddsorganisationen du kan vända dig med frågor angående personuppgifter och hur Ecoklimat Norden AB behandlar dem.

Hanteringen av personuppgifter som sker för privata ändamål omfattas inte av dataskyddsförordningen.

 

Hantering av personuppgifter inom Ecoklimat Norden

Om du har varit i kontakt med Ecoklimat Norden AB kan vi behöva behandla dina personuppgifter.

Ecoklimat Norden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur kan jag hantera mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens web-plats.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett registerutdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss.

Kontakta Ecoklimat Norden AB via e-post marknad@ecoklimat.se eller telefon +46 20 30 50 00.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är ofullständig eller felaktig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.

Kontakta Ecoklimat Norden AB via e-post marknad@ecoklimat.se eller telefon +46 20 30 50 00 för att få dina uppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt till att ge och återkalla ditt samtycke

De kan hända att vi ber om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling.

Kontakta Ecoklimat Norden AB via e-post marknad@ecoklimat.se eller telefon +46 20 30 50 00 om du vill återkalla ett givet samtycke.

Rätt till att motsätta dig behandling som stödjer sig på berättigat intresse

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat intresse.

Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset. Kan vi inte visa på tvingande skäl kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

Kontakta Ecoklimat Norden AB via e-post marknad@ecoklimat.se eller telefon +46 20 30 50 00 om du vill motsätta dig behandlingen.

Rätt till att radera personuppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det till exempel inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Detta gäller dock inte om vi till exempel är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Kontakta Ecoklimat Norden AB via e-post marknad@ecoklimat.se eller telefon +46 20 30 50 00 om du vill få dina uppgifter raderade.

Rätt till att begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du till exempel anser att de inte är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Kontakta Ecoklimat Norden AB via e-post marknad@ecoklimat.se eller telefon +46 20 30 50 00 om du vill begära begränsning av dina uppgifter.

Rätt till att flytta din data (dataportabilitet)

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som vi behandlar.

Behandlingen ska ske med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig och rättigheten omfattar endast personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, till exempel om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Ecoklimat Norden AB
Elektrodgatan 3
721 37 Västerås
+46 20 30 50 00
marknad@ecoklimat.se